Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. SD Creative Agency: SD Creative Agency, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Gezelstraat 3B, 2671 BW te Naaldwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24460044.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie SD Creative Agency een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: SD Creative Agency en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen SD Creative Agency en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee SD Creative Agency zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot, niet-limitatief bedoeld, een of meer van de volgende prestaties:
 • het realiseren of redigeren van een werk als bedoeld in lid 5;
 • hosting en/of domeinnaamregistratie;
 • websiteonderhoud;
 • aanverwante dienstverlening, zoals adviesverlening.
 1. Werk: een in het kader van de overeenkomst door of namens SD Creative Agency te vervaardigen of te redigeren werk, zoals een website of mobiele applicatie, tekst, video- of fotoproductie, brochure, nieuwbrief, huisstijl, logo en/of andere offline en online communicatie-uitingen.
 2. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende
prestaties, zoals in geval van hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud.
 3. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SD Creative Agency en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door SD Creative Agency worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de opdrachtgever geaccordeerde offerte van SD Creative Agency. Indien en voor zover
het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Iedere offerte van SD Creative Agency is vrijblijvend. Een offerte van SD Creative Agency kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door SD Creative Agency worden herroepen.
 2. Aan een offerte van SD Creative Agency die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van SD Creative Agency die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van SD Creative Agency schriftelijk
heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de
overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SD Creative Agency anders aangeeft.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij
door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever in het algemeen

 1. De opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, afbeeldingen etc. mede begrepen), die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door SD Creative Agency voorgeschreven wijze, aan SD Creative Agency te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan SD Creative Agency verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever SD Creative Agency steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
 2. De opdrachtgever dient SD Creative Agency voorts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien SD Creative Agency, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwerpwerkzaamheden, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door de opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.

Artikel 5. Derden

 1. SD Creative Agency is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken, zoals tekstschrijvers, appbouwers, vormgevers, fotografen en drukkers.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die SD Creative Agency bij
de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van
de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan SD Creative Agency, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is SD Creative Agency nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat SD Creative Agency zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door SD Creative Agency bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. SD Creative Agency gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6. Termijnen

 1. SD Creative Agency spant zich in om de uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dan wel dwingend anders uit de aard of strekking van de verbintenis(sen) voortvloeit, uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan SD Creative Agency toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van SD Creative Agency opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan SD Creative Agency toerekenbare omstandigheid,
treedt het verzuim van SD Creative Agency niet eerder in dan nadat de opdrachtgever SD Creative Agency schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en SD Creative Agency na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien SD Creative Agency voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is SD Creative Agency gerechtigd de uitvoering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van SD Creative Agency als gevolg van een aan SD Creative Agency toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 7. Werken: uitvoering, oplevering, reclames en aanpassingen

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen werk naar eigen technisch en creatief inzicht van de door SD Creative Agency tewerkgestelde pers(o)n(en) uitgevoerd. Elk werk wordt naar beste inzicht en vermogen vervaardigd, doch verbindt SD Creative Agency zich ter zake, voor zover uit de aard of strekking van de verbintenis niet onmiskenbaar anders voortvloeit, uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Een werk is gebaseerd op de tussen partijen vastgestelde specificaties. De goedkeuring van de opdrachtgever van een ontwerp of concept leidt tot het definitieve werk. Eventueel door de opdrachtgever gewenste correcties op het definitieve ontwerp, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden tegen het daarvoor gebruikelijke door SD Creative Agency gehanteerde tarief uitgevoerd.
 3. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de opdrachtgever aanspraak maakt op een of meerdere kosteloze correctierondes voordat sprake is van een definitief werk, hebben deze correctierondes uitsluitend betrekking op aspecten van het werk ten aanzien waarvan aanpassingen redelijkerwijs van SD Creative Agency kunnen worden gevergd en zonder dat daardoor de inhoud en omvang van de overeenkomst wordt verlaten.
Van kosteloze correctierondes zijn in elk geval uitgesloten aanpassingen met betrekking tot functionaliteiten en/
of vormgeving van het werk ten aanzien waarvan redelijkerwijs verondersteld mag worden dat partijen deze functionaliteiten en/of vormgeving bij het aangaan van de overeenkomst niet voor ogen stonden, en welke dus door een gewijzigd inzicht van de opdrachtgever zijn ontstaan. Eventueel door de opdrachtgever gewenste optimalisaties in het werk die buiten het bereik van de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen het daarvoor gebruikelijke door SD Creative Agency gehanteerde tarief uitgevoerd.
 4. De opdrachtgever dient bij de oplevering van het definitieve werk dan wel het ontwerp/concept van het werk, binnen zeven dagen te onderzoeken of SD Creative Agency de overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. hij correcties op het ontwerp/concept wenst, en dient SD Creative Agency daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het werk aan de overeenkomst beantwoordt c.q. de opdrachtgever het werk als definitief aanvaardt. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert of niet tijdig een beroep doet op correctie van het werk, vloeit er voor SD Creative Agency uit een dergelijke reclame c.q. een dergelijk verzoek van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan eventueel uitdrukkelijk overeengekomen kosteloze correcties in het werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van SD Creative Agency kan worden gevergd, correcties tegen het daarvoor gebruikelijke door SD Creative Agency gehanteerde tarief.
 6. SD Creative Agency is onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde werk indien het opgeleverde werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak.

Artikel 8. Annulering van de overeenkomst

 1. Het volgende lid is niet van toepassing op duurovereenkomsten.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever
 SD Creative Agency daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan SD Creative Agency alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte onkosten te vergoeden, en indien zulks niet bij deze onkosten is inbegrepen, vermeerderd met het honorarium van SD Creative Agency naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de opdrachtgever verschuldigde of nog verschuldigd wordende prijs, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal SD Creative Agency daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen
de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. SD Creative Agency zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is SD Creative Agency gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SD Creative Agency een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van SD Creative Agency kan worden gevergd.
 5. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van SD Creative Agency schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

Artikel 10. Duurovereenkomsten: hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst, bijvoorbeeld betreffende hosting, domeinnaamregistratie en websiteonderhoud, aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 2. Een duurovereenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail of anderszins schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 4. SD Creative Agency zal nimmer het eigendom claimen van de aan de opdrachtgever toegekende domeinnaam. Het verhuizen van een domeinnaam op verzoek van de opdrachtgever kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid steeds geschieden, doch zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding; een verzoek tot verhuizing van een domeinnaam geldt als opzegging van de betreffende duurovereenkomst, waarbij de opdrachtgever de prijs voor de resterende looptijd van de duurovereenkomst verschuldigd blijft. Na een verzoek van de opdrachtgever tot verhuizing van een domeinnaam, zal SD Creative Agency de verhuistoken binnen vijf dagen aan de opdrachtgever verstrekken.
 5. Indien de opzegging van een duurovereenkomst door de opdrachtgever niet tijdig geschiedt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 6. SD Creative Agency is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een duurovereenkomst te wijzigen. SD Creative Agency zal de opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
 7. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. SD Creative Agency fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. SD Creative Agency is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig
of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SD Creative Agency ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door SD Creative Agency in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SD Creative Agency gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan SD Creative Agency uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SD Creative Agency op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die SD Creative Agency ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien SD Creative Agency de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting en domeinnaamregistratie

In geval van hosting en domeinnaamregistratie past SD Creative Agency, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter
zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, domeinnaamregistratie dan wel een opgeleverde website of applicatie, is SD Creative Agency gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot de backend van de betreffende website of applicatie op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door SD Creative Agency ontvangen, dan is SD Creative Agency gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website of applicatie kan door SD Creative Agency offline worden gehaald indien de opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is SD Creative Agency tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht

 1. SD Creative Agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of
de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen fouten of tekortkomingen van derden, zoals de hostingprovider, die SD Creative Agency bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt en waarop SD Creative Agency redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SD Creative Agency bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Prijzen en betalingen

 1. De offerte van SD Creative Agency vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een vaste aanneemsom, een uurtarief, een periodiek tarief in het kader van duurovereenkomsten, en eventuele bijkomende kosten, zoals wat betreft muzieklicenties en reiskosten.
 2. Indien en voor zover de prijs en eventuele kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens SD Creative Agency gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SD Creative Agency vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 4. SD Creative Agency is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de prijs van duurovereenkomsten jaarlijks vooraf of aan het begin van de betreffende looptijd gefactureerd.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door SD Creative Agency op de factuur voorgeschreven wijze.
 6. SD Creative Agency is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van SD Creative Agency, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is SD Creative Agency na de (op)levering van het werk niet langer aansprakelijk voor gebreken van het werk.
 2. SD Creative Agency is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
 • onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede;
 • een andere omstandigheid die niet aan SD Creative Agency kan worden toegerekend.
 1. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat SD Creative Agency redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen
of uit te sluiten, dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de dienstverlening van SD Creative Agency ook daarin voorziet.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, is SD Creative Agency nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de opdrachtgever.
 3. SD Creative Agency zal zich inspannen om de eventueel bij de dienst gebruikte software up-to-date te houden. SD Creative Agency is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier of de licentiegever. SD Creative Agency dan wel haar leverancier of de licentiegever is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar/hun oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 4. De opdrachtgever vrijwaart en houdt SD Creative Agency schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de opdrachtgever. SD Creative Agency is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 5. SD Creative Agency is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.
 6. SD Creative Agency is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door SD Creative Agency opgeleverde website of applicatie, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 7. SD Creative Agency is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van SD Creative Agency afhankelijk is.
 8. SD Creative Agency is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. SD Creative Agency is, onverminderd het bepaalde
in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 12, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SD Creative Agency in de nakoming van de dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SD Creative Agency aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SD Creative Agency toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht SD Creative Agency aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SD Creative Agency te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient SD Creative Agency hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SD Creative Agency ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van SD Creative Agency is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SD Creative Agency betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SD Creative Agency nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door SD Creative Agency afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SD Creative Agency dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde van de laatste zes maanden van de overeenkomst.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SD Creative Agency één jaar.
 4. Indien de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst aan SD Creative Agency goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij SD Creative Agency in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 5. De opdrachtgever vrijwaart SD Creative Agency van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan SD Creative Agency toerekenbaar is. Indien SD Creative Agency uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden SD Creative Agency zowel buiten als
in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SD Creative Agency, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SD Creative Agency en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Muziekrechten

 1. Voor muziek welke in een (op internet) te openbaren videoproductie of online uiting wordt gebruikt, moet door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/ Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten. Voor zover deze rechten door tussenkomst van SD Creative Agency worden verleend, wordt de hoogte van de rechten achteraf bepaald en toegevoegd aan de eindfactuur. Wat betreft gebruik van het werk dat verder strekt dan de rechten waarvoor de opdrachtgever heeft betaald middels de factuur van SD Creative Agency, is de opdrachtgever te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. Indien de rechten niet kunnen worden verleend, dient de bedoelde openbaring achterwege te worden gelaten en mag het werk uitsluitend in de privésfeer van de opdrachtgever worden gebruikt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, met uitsluiting van SD Creative Agency, aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten.
 2. Als SD Creative Agency door nalatigheid en/of niet juist handelen van de opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is SD Creative Agency gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. SD Creative Agency dan wel een derde die geldt als maker van het werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van
door of namens SD Creative Agency (op)geleverde werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, draaiboeken, etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door partijen bij het aangaan van de overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD Creative Agency of de derde-rechthebbende. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om delen van een (op)geleverd werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een (op)geleverd werk aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD Creative Agency of de derde-rechthebbende.
 2. Indien en voor zolang de opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve werk voor de doeleinden zoals in de overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de overeenkomst aan SD Creative Agency bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand schriftelijk overeenkomen dat de opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 5. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de opdrachtgever kan worden gevergd, is SD Creative Agency te allen tijde gerechtigd om haar naam op het werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan om het werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 6. SD Creative Agency heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 15.1, het recht een werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door SD Creative Agency is evenwel slechts mogelijk nadat het werk reeds aan de opdrachtgever is (op)geleverd.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SD Creative Agency aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.